Begroting 2019-2022

Leeswijzer

In het deel Algemeen worden onder de samenvatting de keuzes weergegeven die met deze begroting gemaakt worden en is ‘in Begroting in 1 oogopslag’ te zien wat de gemeente ontvangt en waar het geld aan wordt uitgegeven.

In de programma’s is, per taakveld, te zien wat de gemeente in 2019 gaat doen. Elk programma begint met een korte omschrijving van het programma, geeft een toelichting op de taken van de gemeente die onder het programma vallen en beantwoordt de vraag wat de gemeente binnen dit programma wil bereiken. Daarna volgen per taakveld de antwoorden op de vragen wat gaan we daarvoor gaan doen en wat dat gaat kosten. Onderdeel van de programmastructuur zijn de speerpunten uit de doelenboom.

In de afzonderlijke paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen.

Onder het kopje financiële begroting staan het financieel perspectief, de uitgangspunten van het financiële beleid, de baten en lasten, het investeringsplan 2019-2022, informatie over het gemeentefonds, het eigen en vreemd vermogen en een overzicht van de reserves en voorzieningen.

Onder doelen staan de beleidsdoelstellingen die aangeven wat de gemeente wil bereiken. Hieronder zijn dezelfde beleidsspeerpunten terug te vinden, maar nu gekoppeld aan het doel waaraan ze bijdragen. Wanneer één speerpunt aan meerdere doelstellingen bijdraagt, is dit speerpunt onder meerdere doelstellingen terug te vinden.

In de bijlagen staan de onderwerpen vermeld, die van invloed zijn op alle programma’s. Hier staat informatie over de incidentele baten en lasten en de investeringen van de gemeente.

Toelichting programma's
In deze begroting zijn per programma de bijbehorende taakvelden opgenomen. Per taakveld zijn de ontwikkelingen, speerpunten van het beleid en verbonden partijen te vinden. De indeling in taakvelden is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Het is mogelijk dat er geen tekst staat bij verbonden partijen of speerpunten onder een taakveld. Dit betekent dat er geen verbonden partij aan dit taakveld is gekoppeld, of speerpunt is genoemd waar in 2019 extra aandacht naar uit gaat. De reguliere werkzaamheden die onder dit taakveld vallen, zullen gewoon worden uitgevoerd, maar staan niet allemaal beschreven in de programmabegroting. De tekst sluit aan bij wat de gemeente daadwerkelijk gaat doen in 2019. Er is per taakveld op hoofdlijnen beschreven wat de baten en lasten inhouden. Aan het einde van het programma is er een financiële samenvatting met daarin analyses. In de analyses wordt de begroting van 2019, op hoofdlijnen vergeleken met de begroting van 2018, inclusief de vastgestelde wijzigingen van de 1e tussentijdse rapportage 2018.  In de baten en laten worden in principe alleen verschillen groter dan € 100.000,- verklaard.