Begroting 2019-2022

Lokale Heffingen

Beleidsuitgangspunten

De uitgangspunten van het beleid voor de heffing van gemeentelijke belastingen en tarieven zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 “Samen aan zet” en in de nota Lokale heffingen.

De uitgangspunten zijn:

  • Gemiddeld gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven, met behoud van voorzieningen, waarbij de inkomsten en uitgaven van de gemeente jaarlijks kritisch worden bezien;
  • Lastendruk per belastingtarief onder het gemiddelde tarief van andere gemeenten in de regio Haaglanden;
  • Kostendekkende heffingen en leges.

Maatregelen 2020-2022
Belastingheffing is noodzakelijk om te kunnen investeren in lokale voorzieningen. Om de opbrengsten van de gemeente te verhogen is in programma Algemene dekkingsmiddelen opgenomen dat de toeristenbelasting en hondenbelasting verhoogd worden. Zie voor een nadere toelichting taakveld 0.64 Belastingen overig.
Er zijn ook maatregelen nodig in het kader van kostendekkende leges. Op dit moment zijn de leges niet altijd kostendekkend, in de begroting 2019 is de dekkingsgraad 68%. De leges kunnen maximaal 100% kostendekkend zijn, er mag geen winst op de dienstverlening worden gemaakt. Inwoners, instellingen en bedrijven dienen een eerlijke prijs te betalen voor de dienstverlening. Om te komen tot kostendekkende leges voor de producten en diensten worden de uitvoeringskosten verlaagd en tarieven verhoogd. Het verminderen van de uitvoeringskosten gebeurt door integraal processen te verbeteren en de capaciteit te verminderen. Waar mogelijk en redelijk worden leges verhoogd. Daarbij blijven we streven naar een gemiddeld prijsniveau ten opzichte van de omliggende gemeenten. Het verhogen van tarieven gebeurt bij producten en diensten die niet kostendekkend zijn. Uitgangspunt is dat tarieven maximaal worden verhoogd tot het regionale gemiddelde. Bijzondere aandacht is er voor de bouwleges. De ontwikkelingen in de Omgevingswet en de (nieuwe) werkwijze geven straks aanleiding om de berekening en parameters te herzien. Het onderzoek voor de nieuwe tarieven wordt in 2019 uitgevoerd en zal leiden tot een voorstel. Streven is om de kosten en baten meer in balans te brengen.
De uitgangspunten en maatregelen zijn bedoeld om de lasten voor burgers en bedrijven te beheersen en een evenwichtig belastingbeleid te voeren. De woonlastenberekening geeft een goed inzicht in de veranderingen van de belangrijkste gemeentelijke heffingen en de consequenties ervan voor onze inwoners. Deze berekening volgt aan het einde van deze paragraaf.