Begroting 2019-2022

Onderhoud Kapitaalgoederen

Samenvatting

De paragraaf bevat het beleid ten aanzien van het planmatig onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Aan de orde komen het integraal beheerkwaliteitsplan (Bkp) met de onderliggende plannen en het gemeentelijk gebouwenbestand en de sportaccommodaties. Ook zijn er tabellen met de kerncijfers, de beheerplannen die reeds zijn vastgesteld of die in 2019 worden vastgesteld en een overzicht van de in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 geraamde onderhoudskosten van de kapitaalgoederen opgenomen.