Begroting 2019-2022

Doelenboom

HD1

1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

SD1.1

1.1 Meer jeugd groeit op in een veilige omgeving

SD1.2

1.2 Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden

Het actieplan cultuur 2019 is uitgevoerd

De invulling van de bibliotheekfunctie is toekomstbestendig vormgegeven

SD1.3

1.3 Inwoners bereiken het voor hen best passende opleidingsniveau

Er is gestart met de bouw van drie nieuwe IKC's en er is een nieuwe sporthal opgeleverd.

De afspraken voor 2019 in de nieuwe Lokale Educatieve Agenda zijn uitgevoerd

SD1.4

1.4 Meer jongeren zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt

SD1.5

1.5 Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl

Het actieplan sport en bewegen 2019 is  uitgevoerd samen met betrokken partners

HD2

2. Inwoners houden zo lang mogelijk regie over eigen leven en zelfstandig functioneren

SD2.1

2.1 Meer inwoners redden zich zonder individuele ondersteuning van de gemeente

Er kan worden voorzien in de toegenomen vraag naar laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare ouderen

De gebiedsgerichte aanpak van eenzaamheid in Heuvel/Amstelwijk, Voorburg Midden, Bovenveen en Prinsenhof is geïntensiveerd

Er is een passend aanbod aan respijtzorg beschikbaar voor mantelzorgers

SD2.2

2.2 Meer inwoners kunnen zich financieel goed redden

Minima van 65 jaar of ouder kunnen per 2020 gratis gebruik maken van openbaar vervoer van en naar Den Haag.

Iedereen die tot 130% van het minimumloon verdient, kan gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.

SD2.3

2.3 Meer inwoners zijn aan het werk, bij voorkeur op een reguliere werkplek

De effectiviteit van re-integratie is toegenomen en er zijn meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers geplaatst. Het tekort op de BUIG is verkleind.

SD2.4

2.4 Meer mensen zijn in staat (begeleid) zelfstandig te wonen

HD3

3. LV is een solidaire en inclusieve gemeente

SD3.1

3.1 Meer inwoners voelen zich betrokken bij elkaar, de buurt en/of de gemeente

De lokale uitvoering van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren is voorbereid

Inwoners zijn gestimuleerd tot het nemen van initiatieven in zorg voor de samenleving

SD3.2

3.2 Minder inwoners ervaren belemmeringen mee te doen in de samenleving

Het overnemen van de verantwoordelijkheid voor inburgering van statushouders is voorbereid

SD3.3

3.3 Er is ruimte voor verschillen

HD4

4. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd

SD4.1

4.1 Kwalitatief goede en rechtmatige hulp

SD4.2

4.2 Een snelle, klantvriendelijke toeleiding naar juiste hulp

Jongeren met problemen die 18 jaar worden, krijgen nog steeds de ondersteuning die zij nodig hebben.

SD4.3

4.3 Effectieve ondersteuning, licht waar mogelijk, zwaar waar nodig

De lokale uitvoering van de (toegang tot) jeugdhulp is resultaatgericht georganiseerd, conform regionale uitgangspunten

HD5

5. De gemeente is er voor inwoners, ondernemers en organisaties

SD5.1

5.1 De organisatie voldoet aan (toekomstige) eisen van de samenleving

Het actieplan Grip op jeugdhulp is uitgevoerd en de evaluatie is voorbereid

SD5.2

5.2 Inwoners zijn zeer tevreden over de gemeentelijke dienstverlening

1) De openingstijden van het Servicecentrum worden aangepast2) Er zijn scenario's uitgewerkt voor de toekomst van het Servicepunt Voorburg

SSP en gemeente hebben gezamenlijk een heldere en eenduidige toegang voor het sociaal domein georganiseerd

SD5.3

5.3 Een goed functionerende democratie

De gemeentelijke visie burger- en overheidsparticipatie is geformuleerd, tegen de achtergrond van democratische ontwikkeling en bestuurlijke vernieuwing.

HD6.

6. Een economisch vitale gemeente

SD6.1

6.1 Behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid

De bedrijventerreinen zijn op verschillende punten verbeterd.

SD6.2

6.2 Een levendige leefomgeving met passende voorzieningen en activiteiten

Op basis van maatwerk wordt blurring in de kernwinkelcentra toegestaan.

Winkelcentrum Julianabaan krijgt een opknapbeurt.

De gemeentelijke visie op maatschappelijk vastgoed en  Buurthuizen van de toekomst wordt vastgesteld

Acties uit PvA verbeteren sportaccommodaties zijn uitgevoerd

HD7

7. Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

SD7.1

7.1 een verkeersveilige gemeente

Voorbereiding aanleg Verbindingsweg

SD7.2

7.2 Voldoende parkeergelegenheid

Het parkeerbeleid is in de hele gemeente ingevoerd.

SD7.3

7.3 Wonen en werken zijn goed bereikbaar met fiets, auto & OV

De raad besluit hoe de doorstroming en bereikbaarheid Damcentrum wordt aangepakt.

In de actualisatie van het VVP heeft fietsen speciale aandacht

Het ontwerp tracébesluit voor de N14 wordt gepubliceerd voor reacties.

HD8.

8. Een groene duurzame woongemeente

SD8.1

8.1 Aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen

Er zijn nieuwe prestatieafspraken met de corporaties vastgelegd.

Start aanleg hoofdstructuur en uitwerken plannen Vlietvoorde

Nieuwe bouwprojecten voldoen aan de 30% norm

SD8.2

8.2 Aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant, dier

Alle wijken hebben een actueel wijkgroenbeheerplan

De Omgevingsvisie wordt vastgesteld.

SD8.3

8.3 Een gezond woon- en leefklimaat

SD8.4

8.4 Duurzaam energiegebruik

De gemeente stelt laagrentende leningen beschikbaar voor duurzame maatregelen.

SD8.5

8.5 Duurzaam gebruik van grondstoffen

Het onderzoek naar mogelijkheden voor verminderen van restafval is uitgevoerd en het actieplan restafval is opgesteld

SD8.6

8.6 Duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem

HD9.

9. Een veilige gemeente

SD9.1

9.1 Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen