Begroting 2019-2022

Begroting naar taakvelden

Nr.

Taakveldnaam

Lasten

Baten

Saldo

T01

Bestuur

3.161

0

-3.161

T010

Mutaties reserves

12.219

15.531

3.312

T02

Burgerzaken

4.131

1.281

-2.850

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

1.845

1.749

-97

T04

Overhead

29.406

0

-29.406

T05

Treasury

172

5.006

4.834

T061

OZB Woningen

250

8.548

8.298

T062

OZB Niet-woningen

106

2.903

2.797

T063

Parkeerbelasting

66

200

134

T064

Belastingen overig

423

776

353

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

108.100

108.100

T08

Overige baten en lasten

41

0

-41

T09

Vennootschapsbelasting

0

0

0

T11

Crisisbeheersing en brandweer

5.820

0

-5.820

T12

Openbare orde en veiligheid

2.054

19

-2.035

T21

Verkeer en Vervoer

8.035

760

-7.275

T22

Parkeren

387

38

-349

T23

Recreatieve havens

0

4

4

T25

Openbaar vervoer

32

0

-32

T31

Economische ontwikkeling

343

0

-343

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

3.331

3.142

-189

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

246

82

-164

T34

Economische promotie

465

147

-318

T41

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

T42

Onderwijshuisvesting

3.904

6

-3.898

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.058

1.160

-2.898

T51

Sportbeleid en activering

692

0

-692

T52

Sportaccommodaties

4.766

1.505

-3.260

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

603

87

-516

T54

Musea

610

58

-553

T55

Cultureel erfgoed

458

0

-458

T56

Media

2.018

257

-1.760

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.324

229

-6.096

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

10.043

1.133

-8.910

T62

Wijkteams

2.206

0

-2.206

T63

Inkomensregelingen

36.710

29.013

-7.697

T64

Begeleide participatie

3.903

80

-3.823

T65

Arbeidsparticipatie

4.920

54

-4.866

T66

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.730

5

-1.724

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

9.650

470

-9.180

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

16.334

0

-16.334

T681

Geëscaleerde zorg 18+

241

0

-241

T682

Geëscaleerde zorg 18-

2.184

0

-2.184

T71

Volksgezondheid

2.471

0

-2.471

T72

Riolering

3.614

5.427

1.813

T73

Afval

9.162

11.661

2.500

T74

Milieubeheer

2.236

0

-2.236

T75

Begraafplaatsen en crematoria

891

1.100

209

T81

Ruimtelijke ordening

3.812

603

-3.210

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

17.874

17.874

0

T83

Wonen en bouwen

3.200

1.770

-1.430

Totaal van Taakvelden

227.151

220.777

-6.374