Begroting 2019-2022

Investeringsplan 2019 - 2022

De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2019-2022. In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlagen is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2019-2022 is weergegeven in de onderstaande tabel.

Investeringsvolume

In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen per programma opgesomd.
In de bijlagen is een gedetailleerd overzicht hiervan opgenomen.

Programma

Investeringen 2019

Investeringen 2020

Investeringen 2021

Investeringen 2022

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning

0

0

42

0

596

0

0

0

Veiligheid

0

0

50

0

25

0

0

0

Verkeer en Vervoer

11.383

846

7.388

0

2.503

0

1.485

0

Onderwijs

8.113

0

16.236

0

10.301

0

13.635

0

Sport, cultuur en recreatie

3.202

0

891

0

420

0

420

0

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

8.077

0

4.705

0

2.865

0

5.043

0

Overhead

1.308

0

1.888

0

1.486

0

1.655

0

bedragen *1000,-

In de kolom uitgaven staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven. In de kolom inkomsten worden bijdragen van derden vermeld.

Berekening kapitaallasten

Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het rente-omslagpercentage is 1,2.