Begroting 2019-2022

Financieel perspectief 2019 - 2022

Begrotingsuitkomsten

Samenvatting

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Saldo programmabegroting 2018 (na Nota van Wijziging)

1.556.994

1.831.083

2.409.480

1.967.985

Ontwikkelingen financiële waterstanden

-3.135.872

-2.413.421

-1.921.390

-1.974.798

Begroting 2019

Exogene ontwikkelingen

-3.606.864

-3.435.052

-2.472.532

-2.424.702

Effecten meicirculaire

1.494.000

1.326.000

1.522.000

2.013.000

Autonome ontwikkelingen

-1.293.990

-1.145.990

-1.094.490

-1.031.990

Saldo doorlichting begroting (Arendsoog)

-53.897

-186.513

305.312

133.882

Coalitieakkoord / nieuw beleid

-1.374.823

-1.320.823

-660.823

39.177

Bezuinigingen / ombuigingen

40.000

38.000

168.000

1.623.000

Exogene ontwikkelingen

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

1. Wet Normalisering arbeidsrelatie ambtenaren

-220.000

2. Salariskosten

-330.000

-330.000

-330.000

-330.000

3. Dividenduitkering BNG

257.000

257.000

257.000

257.000

4. Minder OZB opbrengsten

-283.379

-143.379

-50.000

5. Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

6. Jeugdzorg

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

7. BUIG

-181.363

-192.411

-220.030

-275.267

8. Veilig Verder Team (Lokale aanpak huiselijk geweld )

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

9. Gemeenschappelijke regeling GGD & Veilig Thuis

-144.000

-144.000

-144.000

-144.000

10. Implementatie Regionale Inkoop Jeugzorg 2020-2024

-62.000

11. Gemeenschappelijke Regeling DSW

125.878

173.738

220.498

273.565

12. Wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet

-25.000

13. JGZ Epidemioloog

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

14. Implementatie omgevingswet

-550.000

-850.000

15. Verkeersmaatregelen Wilsveen

-12.000

-12.000

-12.000

Autonome ontwikkelingen

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

16. Vergoeding uitbreiding fractieondersteuners

-3.940

-3.940

-3.940

-3.940

17. ICT ontwikkelingen

-680.000

-680.000

-680.000

-680.000

18. Ooievaarspas

-140.000

-140.000

-140.000

-140.000

19. Ambtelijke ondersteuning bestuurlijke tafel wonen

-20.000

-20.000

20. Sociaal Service Punt

-100.000

-25.000

-25.000

-25.000

21. Robot Elvie

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

22. Camerabeveiliging parkeergarage Damplein

-5.050

-5.050

-5.050

-5.050

23. Beheerplan verkeersvoorzieningen

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

24. Sanering verkeersvoorzieningen

-73.000

25. Fietsdepot

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

26. Tijdelijke huisvesting leerlingen

-125.000

-125.000

-62.500

27. Overdracht asbesttaken aan de ODH

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

28. Herinrichting Nieuwstraat

-31.000

-31.000

Coalitieakkoord

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

29. Sociaal Netwerkpunt

-115.000

30. Wethouders

-138.823

-138.823

-138.823

-138.823

31. Onvoorziene uitgaven

130.000

190.000

250.000

250.000

32. LHBTQI- beleid (Regenboog gemeente)

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

33. Programmadirecteur

-140.000

34. Schoolzwemmen

-10.000

-20.000

-20.000

-20.000

35. uitbreiding capaciteit BOA's

-185.000

-185.000

-185.000

36. Openingstijden servicecentrum Leidschendam

50.000

100.000

100.000

100.000

37. Handgeld 2020-2022

-25.000

-25.000

-25.000

38. Inzetten op behoud en aanplant van nieuwe bomen

-100.000

-100.000

-100.000

39. Strategische ruimtelijke ontwikkeling langs de gemeentegrens

-100.000

-25.000

40. Bereikbaarheid en doorstroming Damcentrum en LZuid

-50.000

-100.000

-100.000

-100.000

41. Afvalbrengstation in of nabij de gemeente

-150.000

-150.000

-150.000

42. Cultuurprijs

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

43. Diverse maatregelen afvalbeleid en -uitvoering

-470.000

-410.000

44. Sportprijs

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

45. Onderzoek efficiency sociaal domein

-10.000

46. Ontmoetingscentra

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

47. Ontwikkelingen DSW

300.000

150.000

150.000

600.000

48. Maatschappelijke stages

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

49. Jaarlijkse uitreiking prijs beste maatschappelijke ondernemen

-17.500

-17.500

-17.500

-17.500

50. Verbeteren ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving Julianabaan

-50.000

51. Burger- en overheidsparticipatie

-60.000

-40.000

52. Project Huygenskwartier Voorburg

-100.000

-100.000

-50.000

-50.000

53. Vrijwilliger van het Jaar

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

54. Gebiedsagenda Damcentrum

-75.000

-75.000

55. Continuering plan van aanpak ouderen en Veiligheid

-10.000

-10.000

-10.000

56. Thuisbezorging reisdocumenten

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

57. Gratis reizen 65+ Ooievaarspas

-121.000

-121.000

-121.000

58. Collectieve Ziektekostenverzekering

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

59. Tijdelijke vrijstelling OZB startende ondernemers

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

60. Onderzoek en aanpassen Huize Swaensteijjn H42

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

61. Onderzoek naar permanente vestigingsmogelijkheden rugbyclub

-50.000

Bezuinigingen / ombuigingen

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

62. Personeelskosten

420.000

63. WMO huishoudelijke ondersteuning

100.000

100.000

64. Regionale rekenkamercommissie

20.000

65. Brede scholen

50.000

66. Lokale Educatieve Agenda (PO en VO)

15.000

15.000

20.000

30.000

67. Begeleiding leerlingenvervoer

40.000

68. Huisvesting bibliotheek en subsidiëring

325.000

69. Transformatie voorliggend veld

100.000

70. Toeristenbelasting verhogen

48.000

48.000

48.000

71. Hondenbelasting verhogen

120.000

72. Kostendekkende leges

200.000

73. Bestaande functies omzetten naar combinatiefuncties

170.000

74. Burgerinitiatieven

25.000

-25.000

Structureel saldo programmabegroting

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Saldo programmabegroting 2019

-6.374.452

-5.306.716

-1.744.443

345.554

Saldo van incidentele baten en lasten

4.940.000

2.492.000

751.000

454.000

Het begrotingssaldo wordt verrekend met de Algemene reserve vrij besteedbaar

Toelichting begrotingsmutaties

De basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022 zijn de financiële waterstanden uit de raadsbrief d.d. april 2018. Tussen het uitbrengen van de raadsbrief en de Programmabegroting heeft zich een aantal exogene en autonome ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. De effecten van de meicirculaire, het coalitieakkoord en de bezuinigingen zijn verwerkt. De ontwikkelingen zijn samengevat opgenomen in onderstaande tabel en worden vervolgens nader toegelicht.