Begroting 2019-2022

Incidentele baten en lasten

Incidentele lasten

2019

2020

2021

2022

Alle programma’s

Handgeld

-

25

25

25

T0 Bestuur en Ondersteuning

Onderzoeksbudget

85

-

-

-

Informatiemanagement sociaal en ruimtelijk domein

150

-

-

-

Programmadirecteur

-

-

-

-

Transformatieregisseur sociaal domein

85

-

-

-

Strateeg en controller Sociaal Domein

200

-

-

-

Applicaties en automatisering

130

-

-

-

Gegevensmanagement

150

-

-

-

Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken

50

-

-

-

SPP (vitalisering personeelsbestand)

400

-

-

-

Verkiezingen

150

-

75

-

Implementatie regionale inkoopstrategie jeugdhulp

62

-

-

-

Implementatie aanpassing jeugdwet (woonplaatsbeginsel) 

25

-

-

-

Verkiezingen

25

-

-

120

Bestuurlijke tafel wonen

20

20

-

-

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

220

-

-

-

Programmadirecteur

140

-

-

-

Visie en werkwijze burger- en overheidsparticipatie opstellen

60

40

-

-

T1 Veiligheid

Veiligheid en ouderen

30

10

10

10

T2 Programma Verkeer en Vervoer

Parkeerdrukonderzoek

60

-

-

-

Ruimtelijke ontwikkelingen langs de grenzen van onze gemeente

100

25

-

-

T3 Economie

Economische agenda

75

75

-

-

Economische agenda - Recreatie en toerisme

50

50

-

-

Economische agenda – Evenementenbeleid

50

50

-

-

Economische agenda - Inzet centrummanager en accountmanager bedrijven

200

200

-

-

Voortzetten aanpak Huygenskwartier

100

100

50

50

2 jaar vrijstelling van OZB voor startende ondernemers

5

5

5

5

Jaarlijks feestelijke bijeenkomst voor ondernemers

18

18

18

18

T4 Onderwijs

Tijdelijke huur O. Nassaustraat

-

-

-

-

Tijdelijke huisvesting leerlingen

125

125

63

-

Verdubbelen subsidie schoolzwemmen

-

20

20

20

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Integrale aanpak overgewicht (Jongeren Op Gezond Gewicht)

35

-

-

-

Gezond in de stad

25

25

25

-

Meerjarenplan DHW

100

-

-

-

Snippergroen

120

120

-

-

Meer groen

100

100

100

-

Uitreiken jaarlijkse sportprijs

13

13

13

13

Uitreiken jaarlijkse cultuurprijs

13

13

13

13

Tijdelijke Rugbyveld

50

-

-

-

T6 Programma Sociaal Domein 

Burgerinitiatieven 

25

25

-

-

Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram

50

35

-

-

Sociaal Service Punt

75

-

-

-

Maatschappelijke begeleiding statushouders

150

150

-

-

Participatie & Integratie Statushouders

330

330

-

-

Programma sociaal domein

90

-

-

-

Sociaal netwerkpunt Driesprong

115

-

-

-

Onderzoek verordening sociaal domein

10

-

-

-

Dagbesteding

30

30

30

30

Uitbreiden Ooievaarspakket

-

121

121

121

LHBTQI beleid

16

16

16

16

Vrijwilligersprijs

13

13

13

13

T7 Programma Volksgezondheid en milieubeheer

Wekelijks afval inzamelen

410

410

-

-

Inzet cleanteam

60

-

-

-

Mobiel afvalbrengstation

150

150

150

-

T8 Programma Bouwen en wonen

Implementatie omgevingswet

350

-

-

-

Implementatie omgevingswet

550

850

-

-

Masterplan Damcentrum

75

75

75

-

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving Julianabaan

50

-

-

-

Totaal

5.770

3.239

822

454

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten

2019

2020

2021

2022

Alle programma’s

Gezond in de Stad (GIDS, decentralisatie uitkering)

25

25

25

-

Inkomsten snippergroen

120

120

-

-

Maatschappelijke begeleiding statushouders (decentralisatie uitkering)

150

150

-

-

Participatie & Integratie Statushouders (decentralisatie uitkering)

350

350

-

-

Bedragen x € 1.000

Incidentele verrekeningen met reserves

2019

2020

2021

2022

Stortingen in reserves

Reserve dekking afschrijvingslasten

11.744

6.869

4.771

-

Onttrekkingen aan reserves

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

11.929

6.971

4.817

-

Bedragen x € 1.000

Structurele verrekeningen met reserves

2019

2020

2021

2022

Structurele stortingen in reserves

-

-

-

-

Structurele onttrekkingen aan reserves

Reserve herwaardering activa

450

450

350

350

Reserve dekking afschrijvingslasten

774

962

1.062

1.065

Bedragen x € 1.000