Begroting 2019-2022

Lasten en baten

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt een integraal overzicht van de lasten en baten gegeven. Ook wordt het saldo weergegeven van alle onderdelen van de begroting: het programmaplan, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de lasten en baten per programma geschoond van verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken wel onderdeel uit van de begroting van lasten en baten.

Overzichten van lasten en baten

Programma

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Bestuur en Ondersteuning

7.023

8.351

9.203

8.900

8.816

8.861

Veiligheid

7.163

7.880

7.874

8.011

8.028

8.011

Verkeer en Vervoer

7.819

8.070

8.455

8.862

9.318

9.518

Economie

3.006

3.621

4.386

1.194

550

550

Onderwijs

6.844

7.161

7.962

8.013

8.299

8.500

Sport, cultuur en recreatie

14.640

15.093

15.471

15.662

15.511

15.025

Sociaal domein

84.684

82.283

87.923

88.301

88.158

88.439

Volksgezondheid en milieu

18.948

17.400

18.374

18.532

18.347

18.254

VHROSV

18.987

19.499

24.886

20.572

14.223

9.573

Baten

Bestuur en Ondersteuning

4.054

3.445

3.230

3.177

3.159

3.099

Veiligheid

1

48

19

19

19

19

Verkeer en Vervoer

996

977

801

801

801

381

Economie

1.687

1.826

3.371

277

277

277

Onderwijs

1.057

1.014

1.166

1.166

1.232

1.232

Sport, cultuur en recreatie

2.067

2.041

2.136

2.143

2.030

2.030

Sociaal domein

34.247

31.955

30.756

31.000

31.297

31.890

Volksgezondheid en milieu

18.033

17.628

18.189

18.366

18.496

18.496

VHROSV

9.995

12.996

20.246

15.884

9.907

5.270

Algemene dekkingsmiddelen

Baten belastingen

10.016

10.825

11.448

11.598

11.665

11.556

Algemene baten

101.053

106.470

112.993

115.046

116.408

118.361

Onvoorzien

0

-170

-100

-100

-100

-100

Verrekening met de reserves

Storting in reserves

3.658

5.005

12.219

7.647

4.332

2.062

Onttrekking aan reserves

16.629

14.268

15.531

8.886

6.821

4.508

Begrotingsresultaat

-1.235

470

-6.374

-5.307

-1.744

346

Bedragen x € 1.000,-