Begroting 2019-2022

Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Treasury

15

-484

172

7

-125

-246

OZB Woningen

798

304

250

250

250

250

OZB Niet-woningen

368

113

106

106

106

106

Belastingen overig

247

442

423

423

416

416

Overige baten en lasten

373

18

41

-80

-23

-269

Baten

Treasury

5.310

5.490

5.006

4.973

4.941

4.927

OZB Woningen

8.123

8.217

8.548

8.558

8.659

8.748

OZB Niet-woningen

2.540

2.710

2.903

3.043

3.150

3.200

Belastingen overig

766

756

776

776

628

380

Algemene en overige uitkeringen

96.063

100.344

108.100

109.900

111.200

112.800

Overige baten en lasten

69

0

0

0

19

19

Bedragen x € 1.000,-

Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019

De lasten en de baten voor het jaar 2019 binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bedragen respectievelijk € 905.000 en € 125.293.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2018 en 2019.

Lasten
Binnen het Taakveld Treasury worden ten opzichte van het begrotingsjaar 2018 in 2019 en volgende jaren minder rentekosten doorberekend aan de grondexploitaties.

Het taakveld OZB woningen laat een daling van de lasten zien als gevolg van minder inzet van personele capaciteit.

Het taakveld OZB Niet-woningen laat een daling van de lasten zien als gevolg van minder inzet van personele capaciteit.

De post voor onvoorziene uitgaven is in de programmabegroting in 2018 geraamd op € 170.000. Deze post is in 2019 en volgende jaren geraamd op € 100.000 per jaar. In de meerjarenramingen is rekening gehouden met de bezuinigingen kostendekkendheid leges en dienstverlening servicecentrum.

Baten
Op het taakveld Treasury is de opbrengst in 2019 ten opzichte van 2018 vooral gedaald door minder eigen vermogen en een lagere rentevergoeding daarover als gevolg van de lage kapitaalmarktrente.

Binnen het taakveld OZB woningen wordt rekening gehouden met een stijging van de inkomsten. De inkomsten stijgen als gevolg van de hogere indexering, de WOZ waarde ontwikkeling en de toename van het aantal woningen.

Binnen het taakveld OZB Niet-woningen wordt rekening gehouden met een stijging van de inkomsten. De inkomsten stijgen als gevolg van de hogere indexering, de WOZ waarde ontwikkeling en de toename van het aantal niet woningen.


De uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn de algemene uitkeringen, de decentralisatie-uitkeringen en de integratie-uitkeringen. De ramingen van de uitkeringen zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2018 Gemeentefonds. De positieve ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de groei van de rijksuitgaven (systematiek van samen trap op / trap af).

Geplande investeringen

Er zijn geen investeringen gepland voor dit programma.