Begroting 2019-2022

Overhead

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Tabel van lasten en baten

Overhead

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Overhead

28.951

28.683

29.406

27.876

28.175

27.881

Baten

Overhead

653

192

0

0

0

0

Bedragen x € 1.000,-

Verschillenanalyse Begroting 2018 - Begroting 2019

De lasten voor het jaar 2019 binnen het programma Overhead bedragen € 29.406.000. Hieronder wordt ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2018 en 2019.

Lasten
De kosten van overhead in 2019 stijgen ten opzichte van 2018 door verschillende oorzaken. De kosten voor automatisering en informatievoorziening zijn gestegen door de uitbreiding van het applicatielandschap van de gemeente met diverse softwarepakketten. Ook zijn de kosten voor bestaande licenties toegenomen. Daarnaast nemen de personeelskosten voor dit taakveld toe als gevolg van de verwachte loonkostenontwikkeling.

Baten
Door de centrale huisvesting van de ambtelijke organisatie in Leidschendam is de huuropbrengst voor de locatie in Voorburg genaamd "Corbulo" komen te vervallen. Daarnaast heeft de aanbesteding van de exploitatie van het bedrijfsrestaurant geleid tot een andere bekostiging.

Geplande investeringen

programma 

Investeringen 2019

Investeringen 2020

Investeringen 2021

Investeringen 2022

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Overhead

1.308

0

1.888

0

1.486

0

1.655

0

bedragen * € 1.000

Het investeringsvolume bestaat vooral uit investeringen in automatiserings- en vervoersmiddelen. In 2019 vinden investeringen plaats voor het programma De Moderne Overheid, vervoermiddelen en computerapparatuur.